tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 lần 2

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY ĐƯỢC TÁI CẤP CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 LẦN 2, CHU KỲ 2015 - 2018

Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây đã xây dựng và đưa hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 vào áp dụng có hiệu quả từ tháng 01/2012. Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp chứng nhận lần đầu ngày 06/01/2012, phạm vi chứng nhận bao gồm các khâu liên quan đến cung cấp dịch vụ Khai thác và Kinh doanh bến xe, Cho thuê Kiốt, Bán vé và Dịch vụ trong giữ xe máy.

Năm 2015, theo hợp đồng đánh giá giám sát hàng năm và đánh giá tái cấp chứng nhận sau chu kỳ 3 năm, Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây đã chuẩn bị tốt cho kế hoạch đánh giá tái cấp chứng chỉ của tổ chức Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cụ thể là: Chương trình tự đánh giá nội bộ vào tháng 05 năm 2015 của Đoàn chuyên gia giám sát nội bộ; công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầy đủ, đúng qui trình của Ban thư ký ISO và sự nghiêm túc phối kết hợp của các đơn vị trực thuộc trong việc chuẩn bị tài liệu và trả lời phỏng vấn Đoàn chuyên gia đánh giá của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng diễn ra ngày 02/06/2015.

Sau khi có kết luận của Đoàn chuyên gia, Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây đã khẩn trương thực hiện hoạt động nhằm phòng ngừa và khắc phục một số điểm không phù hợp và đã được Tổ chức Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng chấp nhận. Ngày 17/07/2015, Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây đã được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng tái cấp lần thứ 2 Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001-2008. Thời hạn của chứng nhận từ 17/07/2015 đến 16/07/2018.

Việc được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng tiếp tục tái cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 một lần nữa khẳng định Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 đúng tiêu chuẩn, hiệu quả và ngày càng đi vào chuẩn mực theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hoàng Sơn

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news